Regulamin dla przedsiębiorców

REGULAMIN ZAKUPÓW DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH STATUS PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW W COGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zs. W ZABRZU PRZY KOPALNIANEJ 9D

 

Wirtualny katalog internetowy działający pod adresem sklepcogito.pl, prowadzony jest przez:

COGITO Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice – X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000313873, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 zł opłaconym w całości, nr NIP 6452468331, nr Regon 240998343, z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9D, 41 – 908 Zabrze


Niniejszy regulamin obowiązuje jedynie klientów posiadających status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 20114 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584).


§1

Przyjmowanie zamówień

1. Cogito Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej sklepcogito.pl, który stanowi wirtualny katalog internetowy.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

2. Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

3. Sprzedającym należy przez to rozumieć Cogito Sp. z o.o. zs. w Zabrzu przy ulicy Kopalnianej 9D. W treści regulaminu oznaczenia Sprzedający i Cogito Sp. z o.o. mają takie samo znaczenie.

4. Klient może składać zamówienia w godzinach pracy Cogito Sp. z o.o. podanych na jej stronie internetowej. Za pośrednictwem strony sklepcogito.pl istnieje tylko możliwość sprawdzenia dostępności danego towaru oraz sprawdzenia jego specyfikacji.

5. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest przesłanie maila z zapytaniem o dostępność danego towaru, względnie dokonanie telefonicznej weryfikacji jego dostępności. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem maila lub telefoniczne, jeżeli istnieją wątpliwości co do podania przez Klienta prawdziwych danych Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, także co do ilości zakupionych produktów oraz ceny sprzedaży.

7. Składając zamówienie, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz potwierdza, że wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach w nim określonych.

8. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT.

9. Na podstawie niniejszego regulaminu Strony wyłączają rękojmię w zakresie sprzedaży dokonywanej pomiędzy ich przedsiębiorstwami.

§2

Ceny produktów

1. Zamieszczony na stronie sklepcogito.pl katalog nie zawiera informacji o cenach. Ceny produktu podawane są Klientowi przy składaniu przez niego zamówienia.

3. Do ceny produktu dodaje się koszty przesyłki, o których Klient każdorazowo jest przez Sprzedającego informowany przy składaniu zamówienia.

4. Cena podana Klientowi jest wiążąca w chwili złożenia przez niego zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, jak również wycofywania produktów z oferty.

 

§3

Zapłata za produkty.

1. Na sklepcogito.pl są następujące formy płatności:

- pobranie,

- gotówka przy odbiorze.

3. Przy wyborze przez Klienta jako formy płatności pobrania, jeżeli Klient nie ureguluje należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i należna kwota nie zostanie uznana na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający dokonana jego anulowania.

4. Wybór jako formy płatności gotówki przy odbiorze oznacza, iż zapłata za towar dokonywana jest w chwili jego doręczenia. Cogito Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru zamówionego towaru powstały wskutek braku przez Klienta gotówki przy odbiorze towaru.

 

§4
Realizacja zamówienia

1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych na towar dostępny w magazynie Cogito. W przypadku, gdy towar nie jest dostępny w magazynie, Klient otrzyma informację o terminie realizacji zamówienia.

2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia i jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży podlegającej prawu polskiemu.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Ponadto, Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klientów zalegających z zapłatą za uprzednio dokonane zakupy, jak również w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do kondycji finansowej składającego zamówienie.

5. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).

6. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, Cogito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysłania dostępnych produktów w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia.

7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.

8. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia jedynie jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane. Cogito zastrzega, iż w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, Klient może z niego zrezygnować tylko jeżeli Cogito ma możliwość zwrotu zamówionego towaru swojemu dostawcy.

9. Cogito zastrzega, iż Klient nie ma możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia, w przypadku, gdy dotyczy ono oryginalnych części do maszyn producentów JCB, CATERPILLAR, VOLVO.

10. Cogito Sp. z o.o. realizuje zamówienia pochodzące z poza granicy Polski jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przedpłaty, lub zapłaty za towar w całości.

 

§5

Dostarczenie zamówienia.

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia. Kwota stanowiąca koszt dostawy doliczana jest do faktury VAT jako osobna pozycja.

2. Jeżeli towar stanowiący przedmiot zamówienia ma być przesłany przez Sprzedającego do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

3. Z chwilą wydania zamówionego towaru firmie kurierskiej, na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka i niebezpieczeństwa związane z posiadaniem sprzedanego towaru, w szczególności ryzyko uszkodzenia, czy utraty rzeczy.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie było możliwości dostawy zamówionego towaru w wyniku podania przez Klienta błędnych danych adresowych.

5. Sprzedający dokonuje wysłania towaru do klienta za pośrednictwem firm kurierskich DHL, UPS, TNT, PEKAES, ROHLIG SUUS. Klient posiada możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego towaru bezpośrednio w firmach kurierskich, na zasadach przez nie określonych.

6. Klient ma prawo dokonać na własny koszt i odpowiedzialność wyboru innej firmy kurierskiej.

 

§6

Reklamacje

1. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru co zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności i zupełności oraz co do sposobu opakowania i ewentualnych uszkodzeń. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru powstałe w chwili wydania go do wysyłki. W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską uszkodzonego towaru, Klient sporządza protokół reklamacyjny bezpośrednio u Kuriera. Taki protokół przysyła do Sprzedającego mailem oraz w razie potrzeby listownie oryginał na adres Cogito Sp. z o.o., które zastrzega, iż reklamacje zgłoszone w wyniku braku zweryfikowania stanu przesyłki bezpośrednio po jej odebraniu mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

2. W przypadku reklamacji produktu oferowanego jako komplet reklamacji podlega produkt jedynie jako całość a nie poszczególne jego elementy.

3. Oferowane za pośrednictwem sklepcogito.pl produkty objęte są gwarancją ich producenta. Cogito Sp. z o.o. na oferowane za pośrednictwem sklepcogito.pl produkty udziela sześciomiesięcznej gwarancji.

4. W razie przesłania zamówionego towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

6. Reklamacje składać należy na adres Cogito Sp. o.o., na adres swojego opiekuna-handlowca o ile Klient go posiada lub na adres cogito@cogito.eu.pl. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest również na stronie sklepcogito.pl w zakładce „reklamacje”, dodatkowo może nasz wzór protokołu z możliwością pobrania w tym regulaminie.

7. Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjne przez Cogito Sp. z o.o. wynosi 14 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy zachodzi konieczność odesłania towaru bezpośrednio do jego producenta. W takim przypadku, Klient każdorazowo otrzymuje informacje o przewidywanym terminie rozpatrzenia takiego zgłoszenia.

 

§7

Dane osobowe.

1. Dokonując zamówienia w Cogito Sp. z o.o., Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy.

2. Podanie danych Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Cogito Sp. z o.o.

3. Administratorem danych osobowych jest prowadząca sklep Cogito Sp. z o.o.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

§8

Produkty i znaki towarowe.

1. Cogito Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem

cogito@cogito.eu.pl

2. Znajdujące się w wirtualnym katalogu internetowym nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. Cogito Sp. z o.o. prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

 

§9

Postanowienia końcowe.

1. Produkty prezentowane na wirtualnym katalogu internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

4. Cogito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.

5. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej Cogito Sp. z o.o.

6. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem a Cogito Sp. z o.o., której zawarcie potwierdza faktura VAT.

7. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Cogito Sp. z o.o.

8. Do rozpoznania wszelkich sporów powstałych w związku z zawartymi umowami sprzedaży właściwy jest każdorazowo Sąd właściwy dla siedziby Cogito Sp. z o.o.

 

 

Za Cogito Sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu

Duży stan
magazynowy
Dostawa towaru
w ciągu 24h
Doświadczenie
handlowców
System
on-line
Newsletter Podaj Swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.