Regulamin dla konsumentów

REGULAMIN ZAKUPÓW DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH STATUS KONSUMENTA DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW W COGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zs. W ZABRZU PRZY KOPALNIANEJ 9D

 

Wirtualny katalog internetowy działający pod adresem sklepcogito.pl, prowadzony jest przez:

COGITO Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice – X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000313873, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 zł opłaconym w całości, nr NIP 6452468331, nr Regon 240998343, z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9D, 41 – 908 Zabrze


Niniejszy regulamin obowiązuje jedynie klientów posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.


§1

Przyjmowanie zamówień

1. Cogito Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej sklepcogito.pl, który stanowi wirtualny katalog internetowy.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

2. Kliencie należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 22 1 kc, tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W treści regulaminu oznaczenia Klient i Kupujący mając takie samo znaczenie.

3. Sprzedającym należy przez to rozumieć Cogito Sp. z o.o. zs. w Zabrzu przy ulicy Kopalnianej 9D. W treści regulaminu oznaczenia Sprzedający i Cogito Sp. z o.o. mają takie samo znaczenie.

4. Klient może składać zamówienia w godzinach pracy Cogito Sp. z o.o. podanych na jej stronie internetowej. Za pośrednictwem strony sklepcogito.pl istnieje tylko możliwość sprawdzenia dostępności danego towaru oraz sprawdzenia jego specyfikacji.

5. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest przesłanie maila z zapytaniem o dostępność danego towaru, względnie dokonanie telefonicznej weryfikacji jego dostępności. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem maila lub telefoniczne, jeżeli istnieją wątpliwości co do podania przez Klienta prawdziwych danych Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, także co do ilości zakupionych produktów oraz ceny sprzedaży.

7. Składając zamówienie, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz potwierdza, że wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach w nim określonych i podlegającej prawu polskiemu.

 

§2

Ceny produktów

1. Zamieszczony na stronie sklepcogito.pl katalog nie zawiera informacji o cenach. Ceny produktu podawane są Klientowi przy składaniu przez niego zamówienia.

2. Do ceny produktu dodaje się koszty przesyłki do Klienta zgodnie z cennikiem wskazanym w zakładce koszty wysyłki i przy składaniu zamówienia, po dodaniu produktu do koszyka.

3. Cena podana Klientowi jest wiążąca w chwili złożenia przez niego zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.

4. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, jak również wycofywania produktów z oferty.

 

§3

Zapłata za produkty.

1. Na sklepcogito.pl są następujące formy płatności:

- pobranie,

- gotówka przy odbiorze.

2. Przy wyborze przez Klienta jako formy płatności pobrania, jeżeli Klient nie ureguluje należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i należna kwota nie zostanie uznana na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający dokonana jego anulowania.

3. Wybór jako formy płatności gotówki przy odbiorze oznacza, iż zapłata za towar dokonywana jest w chwili jego doręczenia. Cogito Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru zamówionego towaru powstały wskutek braku przez Klienta gotówki przy odbiorze towaru..

 

§4
Realizacja zamówienia

1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych na towar dostępny w magazynie Cogito. W przypadku, gdy towar nie jest dostępny w magazynie, Klient otrzyma informację o terminie realizacji zamówienia.

2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego sposobu dostawy.

3. Złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia i jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży podlegającej prawu polskiemu.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Ponadto, Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klientów zalegających z zapłatą za uprzednio dokonane zakupy, jak również w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do kondycji finansowej składającego zamówienie.

5. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).

6. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, Cogito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysłania dostępnych produktów w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia.

7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.

8. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane. 

9. W przypadku nie odebrania paczki za pobraniem przez Klienta, Cogito zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania zamówienia za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego produktu a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.

10. Cogito realizuje zamówienia zagraniczne jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przelewu. Nie ma możliwości realizacji zamówienia zagranicznego za pobraniem.

11. Klient może bez żadnych konsekwencji anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem ….., pod warunkiem, że Cogito nie przystąpiło jeszcze do jego realizacji. Cogito zastrzega, iż w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, Klient może z niego zrezygnować tylko jeżeli Cogito ma możliwość zwrotu zamówionego towaru swojemu dostawcy.

12. Cogito zastrzega, iż Klient nie ma możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia, w przypadku, gdy dotyczy ono oryginalnych części do maszyn producentów JCB, CATERPILLAR, VOLVO.

 

§5

Dostarczenie zamówienia.

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia.

2. W przypadku nieodebrania paczki za pobraniem przez Klienta, Cogito zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania produktu za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego produktu a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.

3. Opłata związana z dostawą przesyłki jest wyszczególniona na fakturze.

4. Z chwilą wydania zamówionego towaru firmie kurierskiej, na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka i niebezpieczeństwa związane z posiadaniem sprzedanego towaru, w szczególności ryzyko uszkodzenia, czy utraty rzeczy.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie było możliwości dostawy zamówionego towaru w wyniku podania przez Klienta błędnych danych adresowych.

6. Sprzedający dokonuje wysłania towaru do klienta za pośrednictwem firm kurierskich DHL, TNT, UPS, PEKAES, ROHLIG SUUS. Klient posiada możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego towaru bezpośrednio w firmach kurierskich, na zasadach przez nie określonych.

7. Klient ma prawo dokonać na własny koszt i odpowiedzialność wyboru innej firmy kurierskiej.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie zakupionych produktów lub od dnia, w którym w posiadanie produktów weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik i upoważniona przez Klienta będącego konsumentem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem musi poinformować Cogito o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: Cogito Sp. z o.o. ul. Kopalniana 9D, 41 – 807 Zabrze. Klient będący konsumentem może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej www.sklepcogito.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał pismo informujące o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastodniowego, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Cogito zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy sposób dostarczenia produktu oferowany przez Cogito) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Cogito o wykonaniu przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

5. Zwrot płatności zostanie Klientowi będącemu konsumentem w taki sam sposób, w jaki płatność została zrealizowana przez Klienta, chyba, że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inną formę płatności. Klient będący konsumentem nie ponosi kosztów innej formy płatności.

6. Cogito zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu otrzymania dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest zwrócić produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Cogito o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Termin ten jest zachowany, gdy Klient nada produkty w ciągu 14 dni od poinformowania Cogito o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także jednocześnie wysłać pismo informujące o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wraz z odesłaniem zakupionych produktów.

8. Klient będący konsumentem ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

9. Klient będący konsumentem odpowiada w całości jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktów.

 

§ 7

Reklamacje

1. Cogito, na zasadach określonych w Ustawie - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zmian.), odpowiedzialność względem Klientów, jeśli sprzedane produkty są dotknięte wadą (zmniejszenie wartości, użyteczności produktu, brak właściwości, o których Klient był poinformowany na stronie internetowej Cogito, niekompletność, niezupełność produktu). W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać produkt do Cogito wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem czego reklamacja dotyczy i proponowanym rozwiązaniem.

2. Cogito ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, jeżeli produkt został uszkodzony mechanicznie.

3. W przypadku reklamacji produktu oferowanego jako komplet, reklamacji podlega produkt jedynie jako całość a nie poszczególne jego elementy.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Cogito zwróci Klientowi koszty przesyłki.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

6. Reklamacje składać należy na adres właściciela Cogito Sp. z o.o. ul. Kopalniana 9D, 41 – 807 Zabrze

 

§ 8

Dane osobowe.

1. Dokonując zamówienia w Cogito Sp. z o.o., Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy.

2. Podanie danych Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Cogito Sp. z o.o.

3. Administratorem danych osobowych jest prowadząca sklep Cogito Sp. z o.o.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

§8

Produkty i znaki towarowe.

1. Cogito Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem cogito@cogito.eu.pl

2. Znajdujące się w wirtualnym katalogu internetowym nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. Cogito Sp. z o.o. prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

 

§9

Postanowienia końcowe.

1. Produkty prezentowane na wirtualnym katalogu internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

4. Cogito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.

5. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej Cogito Sp. z o.o.

6. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem a Cogito Sp. z o.o., której zawarcie potwierdza faktura VAT.

7. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Cogito Sp. z o.o.

8. Do rozpoznania wszelkich sporów powstałych w związku z zawartymi umowami sprzedaży właściwy jest każdorazowo Sąd właściwy dla siedziby Cogito Sp. z o.o.

 

Za Cogito Sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu


 


 


 


 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną"

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

"Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

- "Proszę odesłać lub przesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Kliknij w poniższy link aby pobrać oświadczenie:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Cogito Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 9D

41 – 908 Zabrze

 

 

Duży stan
magazynowy
Dostawa towaru
w ciągu 24h
Doświadczenie
handlowców
System
on-line
Newsletter Podaj Swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.